HP Solution Center 13.0

HP Solution Center 13.0

Hewlett-Packard – 44,5MB – Commercial – Windows
ra khỏi 100 phiếu
4 Stars User Rating
Trung tâm giải pháp HP là chương trình chính phần mềm mà bạn sử dụng để kiểm soát và duy trì tất cả-trong-một máy in của bạn trong Windows. Chương trình là một phần của đầy đủ tính năng phần mềm và trình điều khiển gói cho sản phẩm của bạn, và không thể được tải một cách riêng biệt. HP giải pháp Trung tâm hoạt động như một điểm trung tâm của các truy cập cho nhiệm vụ, như chức năng quét, in ấn và sao chép, và cũng cung cấp quyền truy cập vào các tính năng sau đây:

-Sản phẩm cài đặt (chẳng hạn như quét và in cài đặt)
-Sản phẩm trợ giúp và gỡ rối
-Liên kết để mua sắm và nguồn cung cấp
-Các chương trình phần mềm HP khác (chẳng hạn như phần mềm chỉnh sửa ảnh)

Tổng quan

HP Solution Center là một Commercial phần mềm trong danh mục Màn hình nền được phát triển bởi Hewlett-Packard.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 8.796 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của HP Solution Center là 13.0, phát hành vào ngày 27/09/2009. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2007.

HP Solution Center đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 44,5MB.

Người sử dụng của HP Solution Center đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho HP Solution Center!

Cài đặt

người sử dụng 8.796 UpdateStar có HP Solution Center cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Hewlett-Packard
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản